search

 
 
 
 
Previous article Go to back
       

Katalikiškos, krikščioniškos maldos, poteriai

Krikščioniškas pasisveikinimas

Garbė Jėzui Kristui
Per amžius. Amen.
 

Kristaus malda. Malda į Kristų

Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjelio (nusidėjelės).
 

Sveika, Marija, malonės pilnoji

Sveika, Marija, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi!
Tu pagirta tarp moterų
ir pagirtas Tavo sūnus – Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina,
melsk už mus, nusidėjėlius,
dabar ir mūsų mirties valandą.

Amen.
 

Kryžiaus ženklas, žegnojimasis

Vardan Dievo Tėvo, * ir Sūnaus, * ir Šventosios Dvasios. Amen.
 

Per Kryžiaus ženklą

Per Kryžiaus ženklą nuo mūsų priešų išvaduok mus, mūsų Dieve.
 

Garbė Dievui Tėvui. Švč. Trejybės pagarbinimas.

Garbe Dievui Tevui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, ir dabar, ir visados, ir per amžius.

Amen.
 

Tėve mūsų, kuris esi danguje

Tėve mūsų, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto.

Amen.
 

Mūsų Tėve, kuris esi danguje,

Mūsų Tėve, kuris esi danguje,
tebūnie šventu laikomas tavo vardas.
Teateinie tavo karalystė.
Teįvyksta tavo valia,
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien.
Ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes esame atleidę savo kaltininkams.
Ir neįvesk mūsų į pagundymą,
bet gelbėk mus nuo pikto.


Apaštalų tikėjimo išpažinimas

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį,
dangaus ir žemės Sutvėrėją;
ir į Jėzų Kristų,
vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį,
(nusilenkiame) kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios,
gimė iš Mergelės Marijos, (atsitiesiame)
kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus,
numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus;
trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;
įžengė į dangų,
sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu į Šventąją Dvasią,
šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą,
nuodėmių atleidimą,
kūno iš numirusių prisikėlimą
ir amžinąjį gyvenimą.
Amen.
 

Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas

TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ, visagalį Tėvą,
dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.
Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų,
prieš visus amžius gimusį iš Tėvo:
Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo;
gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu.
Per jį visa yra padaryta.
Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus.
(nusilenkiame) Šventosios Dvasios veikimu
priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. (atsitiesiame)
Valdant Poncijui Pilotui,
jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas.
Kaip Šventajame Rašte išpranašauta,
trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių.
Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.
Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.
Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją,
kylančią iš Tėvo ir Sūnaus,
su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą,
kalbėjusią per pranašus.
Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią.
Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti.
Laukiu mirusiųjų prisikėlimo
ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen.
 

Sveika, Karaliene

SVEIKA, KARALIENE, gailestingoji Motina,
mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!
Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai,
Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje.
Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki
ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk.
O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!
 

Dangaus Karaliene

DANGAUS KARALIENE, džiūgauki, aleliuja,
nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja,
prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja.
Melski už mus Dievą, aleliuja!

Džiūgauk ir linksminkis, Mergele Marija, Aleliuja!
Nes Viešpats tikrai prisikėlė, Aleliuja!

Dieve,
pradžiuginęs pasaulį savo Sūnaus,
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu,
leisk Mergelei Marijai, Jo Motinai, užtariant
pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.
 

Švento Bernardo

ATSIMINK, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie Tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas Tave ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie Tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.
 

Viešpaties Angelas

VIEŠPATIES ANGELAS apreiškė Marijai:
„Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios".
Sveika, Marija...

„Štai aš Viešpaties tarnaitė,
teesie man pagal Tavo žodį".
Sveika Marija...

Ir Žodis tapo kūnu,
ir gyveno tarp mūsų.
Sveika Marija...

Melski už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja,
kad taptume verti Kristaus pažadų.
Meldžiame Tave, Viešpatie,
įliek į mūsų širdis savo malonės,
kad, Angelui apreiškus, pažinę Tavo Sūnaus įsikūnijimą,
būtume per Jo kančią ir kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.
 

Malda prieš valgį

Palaimink, Viešpatie, mus ir šias dovanas, kuriomis iš Tavo dosnumo stiprinsimės. Mokyk mus dalytis Tavo dovanomis, meile ir duona su visais Tavo vaikais. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 

Malda po valgio

Už dovanas, kuriomis stiprinomės, ir visas mums teikiamas geradarybes dėkojame Tau, visagali Dieve, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.
 

Šventajai Dvasiai

Ateik, Šventoji išminties Dvasia, atverk mūsų sieloms dangus paslaptis, jų begalinę didybę, galingumą ir grožį. Mokyk mus mylėti Tave labiau už visus žemės turtus, džiaugsmus ir malonumus.
Ateik, palaimintoji supratimo Dvasia, apšviesk mūsų mintis, kad teisingai suprastume gilias Apreiškimo tiesas ir, žemės gyvenimui pasibaigus, būtume verti gėrėtis nuostabiąja Švenčiausiosios Trejybės vienybe.
Ateik, Šventoji patarimo Dvasia, vesk ir saugok mus, kad visuomet vykdytume Tavo valią. Patrauk mūsų širdis, nukreipk nuo blogo, vesk mus tiesiu įsakymų keliu į amžinybę, be kurios niekur savo laimės nesurasime.
Ateik, Šventoji tvirtumo Dvasia, sutvirtink mūsų sielas kiekviename sunkume ir priešingume, stiprink kiekvieną gerą mūsų pastangą. Sustiprink silpnas mūsų jėgas, suteik drąsos kovoje su kliūtimis, siekiant tobulumo, kad nebūtume atskirti nuo Tavęs, mūsų Dievo, nuo paties didžiausio Gėrio ir Grožio.
Ateik, Šventoji žinojimo Dvasia, kad suprastume dangaus Tėvo valią. Parodyk pasaulio niekingumą ir padėk, kad viskuo naudotumės vien Dievo garbei ir savo išganymui, kad pro viską matytume ir Tavo atpildą amžinybėje.
Ateik, Šventoji maldingumo Dvasia, užvaldyk mūsų širdis, palenk jas tikėti Tavo meile, kad visa širdimi ieškotume Tavęs ir rastume Tave, savo tikrąjį džiaugsmą.
Ateik, Šventoji Dievo pagarbos ir baimės Dvasia, perimk visą mūsų būtybę, kad visuomet turėtume prieš akis Tavo teismą ir vengtume visko, kas Tave įžeidžia, – kad taptume verti pasirodyti Tavo dieviškosios didybės akivaizdoje ir dalyvauti Tavo begalinėje laimėje. Amen.
 

O Dvasia, Viešpatie, nuženk

O DVASIA, VIEŠPATIE, NUŽENK, * savųjų sielose gyvenk,
pripilk malonių iš dangaus * krūtinę tikinčio žmogaus.

Šventos ramybės sklidina, * Aukščiausio Dievo dovana,
šaltinis meilės Tu esi * ir žygiams dvasią įkvepi.

Septyniomis dovanomis * sujungi Tėvą su mumis.
Sūnaus žadėta atėjai, * kalbų daugybe prabilai.

Galingai protą mūs apšviesk * ir širdis meile Tu paliesk.
Kad nepalūžtų mūs valia, * ją stiprink amžina galia.

Tu blogį sielose naikink, * vienybę, taiką vis gaivink,
vesk mus tvirtai tiesos keliu, * padėk išvengt skaudžių klaidų.

Mums Dievą Tėvą leisk pažint, * jo Sūnų amžiną pamilt.
Dvasia Tu meilės jų bendros, – * Tave tikėsim visados.

Mes Dievą Tėvą šlovinsim * ir Sūnų prisikėlusį,
ir Dvasiai Šventajai garbė * per amžių amžius vis skambės.

Amen.

Padėka Švenčiausiąjai Trejybei

Švenčiausioji Trejybe, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, mes puolame ant kelių prieš Tavo dievišką didybę ir nuolankiai meldžiame mūsų nuodėmių atleidimo.

I. Mes garbiname Tave, visagalis Tėve, ir dėkojame Tau iš visos širdies, kad padovanojai mums Išganytoją – Tavo dieviškąjį Sūnų Jėzų. Švenčiausiame altoriaus Sakramente jis nori su mumis pasilikti iki laikų pabaigos. Šioje tikėjimo ir meilės paslaptyje jis rodo, koks be galo nuostabus yra jo Širdies atsidavimas.

Garbė Dievui Tėvui…

II. Jėzau, dieviškasis Žodi, mylimasis mūsų Atpirkėjau, mes garbiname Tave ir dėkojame Tau iš visos širdies, kad Tu prisiėmei žmogaus prigimtį, kad dėl mūsų išganymo ant kryžiaus tapai Kunigu ir aukos Avinėliu. Dėl besaikės savo garbingiausios Širdies meilės Tu kiekvieną akimirką atnaujini šią auką ant mūsų altorių. Aukščiausiasis Kunige, dieviškasis aukos Avinėli, duok, kad mes brangintume Tavo šventąją Auką Švenčiausiajame altoriaus Sakramente ir garbintume ją kartu su Švenčiausiąja Mergele Marija, vienybėje su visa Tavo Bažnyčia – triumfuojančia, kenčiančia ir kovojančia. Mes visiškai pasiaukojame Tau. Dėl savo begalinio gerumo ir gailestingumo priimk mūsų auką, suvienyk ją su savąja auka ir laimink mus!

Garbė Dievui Tėvui…

III. Mes garbiname Tave, Dieve Šventoji Dvasia, Guodėja, ir dėkojame Tau iš visos širdies, kad Tu dėl mūsų išganymo, iš didelės meilės mums įvykdei žodžiais nenusakomą malonės stebuklą – dieviškojo Žodžio Įsikūnijimą. Švenčiausiame altoriaus Sakramente šis stebuklas nuolat pasikartoja dar nuostabesniu būdu. Dėl šio didžio ir šlovingo Švenčiausiosios Jėzaus Širdies meilės darbo suteik mums ir visiems nusidėjėliams savo malonės! Išliek savo dieviškas dovanas virš mūsų ir visų atpirktų sielų, ypač virš regimosios Bažnyčios galvos – Šventojo Tėvo Romoje, virš visų kardinolų, vyskupų ir ganytojų, virš kunigų ir visų šventovės tarnų. Amen.

Garbė Dievui Tėvui…
 

Į Šventą Ritą

Šventoji Rita, pašlovinta Dievo stebuklais, tu esi ypatinga globėja ir padėjėja atsidūrusiems beviltiškoje padėtyje. Tvirtai pasitikėdamas tavo užtarimo galia, bėgu pas tave ir šaukiuosi tavo pagalbos šiame reikale. Pasigailėk manęs! Teikis išklausyti mano maldą, nunešk ją prie dieviškojo gailestingumo sosto ir išprašyk savo užtarimu pagalbą. Dėl savo nuodėmių nesu vertas, kad mane išgirstum, tačiau pasitikiu tavimi ir tikiuosi, kad imsiesi mano reikalo. Juk tu žiūri ne prašančiojo nuopelnų, bet jo vargo ir maldų. Tegul mano atkakli malda pasiekia tavo širdį ir neleidžia man likti be paguodos. Aš pasižadu visą gyvenimą prisiminti tavo geradarybę ir visados garbinti tave kaip savo ypatingą globėją. Amen.
 

Geros Mirties malda

Jėzau, Marija, Juozapai, atiduodu jums savo širdį ir sielą!

Jėzau, Marija, Juozapai, būkite šalia manęs mano paskutinėje agonijoje!

Jėzau, Marija, Juozapai, leiskite man iškvėpti savo dvasią ir pasilikti ramybėje su jumis!

Amen.
 

Malda už mirusius

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!
Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia!

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!
Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia!

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!
Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia!
Tegul ilsisi ramybėje.

Amen.
 

Tavo Apgynimo Šaukiamės

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!
 

Malda už ligonį

Dievo Motina Nuolatine Gelbėtoja, Tavo dieviškasis Sūnus, kurį kadaise laikei rankose, išklauso kiekvieną Tavo prašymą. Pavesk jam šį ligonį, už kurį Tave šiandien nuolankiai meldžiu. Tik ištark žodį, ir jam bus sugrąžinta sveikata. Neatsakyk šios malonės! Ligoniai džiaugiasi ypatingu Tavo gerumu – išmelsk Jėzų, kad išsaugotų mums šio brangaus ligonio gyvybę. Tu pati būk jam meilia ir gailestinga gydytoja, ir Tau padedant jis tikrai atgaus jėgas.

Tačiau jei Dievas, kurio valia valdo visą pasaulį, nuspręstų kitaip, tada, geroji Motina, suteik šiam ligoniui jėgų, kad priimtų karčiąją taurę ir ramiai pasiduotų visagalio Dievo nutarimui. Duok jam kantrumo ir saugok jį nuo nevilties! Marija, Tu esi visagalė ir gali mus paguosti. Tu esi geriausia Motina ir trokšti mums padėti. Todėl maloningai mus išgirsk ir ateik į pagalbą. Amen.

 
Previous article Go to back
.
To top